SiteHeart

"Спадщина Украiни" Західно-Українська Асоціація

Контакти:

ukr.spadshina@gmail.com
час роботи с 9-00 до 17-00

 

Мій кошик:

У кошику 0 товарів
на суму 0.00 грн

 
Закрыть

БЛОГ ІРИНИ КВАСНИЦІ

Стаття в журнал Початкова школа

  • 18.03.2010 2011
  • Коментарі: (0)

 

                                                                      Квасниця Ірина Юліянівна

                                                                 аспірантка кафедри історії та теорії педагогіки

                                          Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка

                                          Президент Західно–Української Асоціації «Спадщина України»

 

Полікультурне виховання у системі початкової освіти, як складова національного виховання майбутнього громадянина держави Україна*

 

 Становлення української державності, створення світоглядних засад громадянського демократичного суспільства, економічна, культурна та комунікативна інтеграція України у європейське і світове співтовариство потребують якісно нової освітньої філософії для створення  і існування суспільства в нових історичних реаліях.  В основі такого суспільства лежить національна ідея інтеграції культурно-національних і загальнолюдських цінностей, так званий діалог культур, взаємодія менталітету титульної української нації і окремих корінних народів та етносів, що живуть в Україні (при умові збереження  їх національної своєрідності і неповторності; гармонійного розвитку кожної особистості, дотримання свобод та релігійної толерантності). Здійснити ці завдання неможливо без діяльної творчої особистості, вихованої на засадах полікультурного суспільства при допомозі навчально-методичного інструменту полікультурної освіти, психологічні і морально-етичні норми якої закладаються у початковій школі .

                     За роки незалежності держави Україна була прийнята ціла низка законів, постанов та указів, які регламентують діяльність органів законодавчої та виконавчої влади в Україні з питань національного, поліетнічного та поліконфесійного регулювання суспільного життя, дотримання демократичних прав і свобод: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про національні меншини в Україні», «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 р.»,Універсал національної єдності, Державна національна програма «Освіта (Україна – ХХІ століття)», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 160-р  «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього» на 2007–2010 роки», Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) МОНУ, Постанова від 16.11.2000 р.№ 1717 КМУ «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», «Програма всебічного розвитку і функціонування української державної мови» та ін.

                 Водночас в українському суспільстві дедалі відчутнішою стає дисгармонія інтелектуального і морального розвитку людей. Тому необхідна активізація зусиль освіти, науки, культури щодо духовного, психічного, фізичного розвитку суспільства і кожної людини зокрема. Це висуває перед освітою, насамперед перед шкільною освітою, наступні завдання: це більш глибока реалізація її виховного і розвивального потенціалу, позитивні зміни у ставленні молодого покоління до духовних цінностей, навколишнього середовища, в утвердженні гуманізму, толерантності і терпимості в міжособистісних стосунках. Оскільки початкова школа є «коренем усієї шкільної освіти»1,то реалізація цих завдань повинна починатися з виховання молодшого школяра, створюючи передумови для успіху дитини у подальшому шкільному житті. За минулі півстоліття (1980- 2008 роки) відбулося чотири перебудови початкової школи. До 2001 року усі реформи початкової школи відзначалися змінами тривалості навчання і зниженням віку дітей, які вступали до 1 класу. Остання реформа початкової школи відбувається на засадах гуманної, особистісно орієнтованої, національно визначеної освіти шляхом впровадження нових державних стандартів, програм, підручників, навчально-методичного матеріалу. Більш глибокого вивчення і впровадження у практику потребує і концепція полікультурного виховання, необхідність якого диктується реаліями суспільного буття.

                Наприкінці ХХ століття Українська РСР (теперішня Україна) згідно союзного договору перебувала у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. За радянською ідеологією полікультурне виховання розглядалося, як інтернаціональне виховання, що є «…частиною марксистсько-ленінської ідеології, політики комуністичної партії, практики взаємовідносин соціалістичних націй, світогляд робітничого класу в галузі національного питання, моральна норма в сфері національних відносин…»2 і передбачало асиміляцію націй у «єдиний радянський народ».

                  Україна ХХІ століття (з 1991 р.) – незалежна багатонаціональна держава з титульною українською нацією і 136 корінними народами і національними меншинами, що проживають на її території. Тому, акцентуючи увагу на полікультурному вихованні, зазначимо, що це процес «…який передбачає оволодіння особистістю системою національних і загальнокультурних цінностей, комунікативних і емпатичних вмінь, що дозволяють  школяреві здійснювати міжкультурну взаємодію і виявляти розуміння інших культур, а також толерантність стосовно інших носіїв »3 Таким чином, змінено смислове значення самого поняття при різних суспільно-економічних системах з асиміляційного на інтеграційне. Тепер ми розуміємо «полікультурне виховання» як  педагогічний процес, що забезпечує

  • на когнітивному рівні засвоєння молодшими школярами цінностей, культурно-історичного досвіду українського народу, корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні;
  • на ціннісно-мотиваційному рівні –формування соціально-установчих і ціннісно-орієнтаційних схильностей учнів до інтеркультурної комунікації і обміну, а також розвиток толерантності і емпатії стосовно інших народів, культур і соціальних груп;
  • на діяльнісно-поведінковому рівні – активну соціальну взаємодію з представниками різних культур при збереженні власної культурної ідентичності.  

          Головне завдання сучасного виховання молодого покоління полягає не в бездумному прийнятті західних стандартів освіти, що часто передбачає руйнування українських освітніх стандартів національної школи та традицій  української етнопедагогіки, а створення  нової навчально-виховної системи (виходячи із психо-фізичних особливостей вікової педагогіки), яка передбачає:

·         Вивчення етногенетичної структури української нації;

·         Адаптацію генетичної культурної спадщини і інтеграції української нації у світове та європейське співтовариство;

·          Усвідомлення своєї значимості і виховання у молоді гордості за своє національне коріння;

·          Втілення у життя, завдяки засобам масової інформації,навчально-методичного матеріалу, ідеології взаємної поваги народів України один до одного;

·         Формування громадянської позиції дітей та молоді в умовах полікультурного середовища, формування національної психології приналежності до єдиної великої нації і її гідне представлення на карті світу.

   Керуючись зазначеними завданнями, пропонуємо до вашої уваги сценарії свят народного календаря та українських державних свят, написаних для виконання в учнівських колективах початкової школи (пісенний та віршовий матеріал створено автором спеціально для цього сценарію, за винятком віршів інших авторів, вказаних у текстових ремарках.)

 

1 Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / Олександра Яківна  Савченко.-К.:СПД Цудзинович Т.І.-2007.-204 с

2   Філософський словник / [за ред.Шинкарука В. І.] .- К.:Головна редакція УРЕ АН УРСР ,1973. - 600 с.

3 Енциклопедія освіти / [ за ред.Кременя В. Г.].- К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 

 

ВЕЛИКОДНІЙ ПЕРЕДЗВІН

СЦЕНАРІЙ СВЯТА

Для виконання у дитячих дошкільних навчальних закладах

 та початковій школі

 

                                                                                 Автор та укладач Ірина Квасниця

 

 

 

Дійові особи :

 

Мати – Україна – вихователька, вчителька

Верба – дівчинка

Писанка - дівчинка

Пасочка - дівчинка

Хлопці – козачата

Дівчатка – україночки

Представники народів України *:

  • Росіяни (хлопчик та дівчинка в національних костюмах)
  • Білоруси (хлопчик та дівчинка в національних костюмах)
  • Євреї (хлопчик та дівчинка в національних костюмах)
  • Поляки (хлопчик та дівчинка в національних костюмах)
  • Німці (хлопчик та дівчинка в національних костюмах)

 

Зала чи ігрова кімната святково прибрані вербовими гілками, вишиваними рушниками , на вікнах наклеїти писанки-витинанки. Збоку сцени стоїть невеликий стіл, накритий вишиваною скатертиною На столі у кошичку лежать розмальовані дітьми писанки, які вони в кінці свята роздадуть батькам, стоїть паска, а збоку лежить вербова гілочка. У залі панує атмосфера свята і гармонії…

 

Звучить з-за сцени голос Матері –України  на фоні веснянки «А вже весна красна…»

 

Вийшла дівчинка із хати

Весну красну привітати.

Скільки простору навкруг !

На травичку манить луг.

Гей Уляно, Галю, Зіно!

В хоровод мерщій ходімо.

Он Івасик і Тарас,

Сміючись, біжать до нас.

І радіє все довкола.

Ширше, ширше, наше коло,

Лине пісенька дзвінка,

Дітвору із хат склика.

 

 

*Дійові особи представників народів України можна вводити у сценарій у різній кількості і в залежності від етнічної розмаїтості регіону. Дуже делікатно і толерантно підходити до представників інших релігій та віросповідань і, за потребою, знайти їм достойне місце в участі свята. Пам’ятати, що ми найдосконаліша і найтолерантніша нація на землі, що сповідує взаємну повагу до усіх народів, що проживають на нашій українській землі)

 

Дітки співають пісеньку «Весняночка», слова І. Квасниці, муз. Лесі Горової

 

                                    «Весняночка»

 

Встали разом в коло,співаєм весняночку,

Вінком заквітчали ми найкращу панночку.

Заплели в віночок стрічки веселкові,

Зазоріли щастям очі барвінкові.

 

 

Приспів:

Співаночко , весняночко із сивих давніх літ!

Лети тепер веселиком на захід і на схід.

Танцюємо , кружляємо і радість всім несем,

Співаночку, весняночку ми по землі ведем.

 

І співають з нами трави й квіти в лузі,

Про щасливу долю і про добрих друзів,

Про дзвінкі струмочки, солов’я в калині,

Про весну і радість в рідній Україні.

 

Приспів:

Співаночко , весняночко із сивих давніх літ!

Лети тепер веселиком на захід і на схід.

Танцюємо, кружляємо і радість всім несем,

Співаночку, весняночку ми по землі ведем.

 

 

 

Виходить на сцену Мати-Україна (уривок з вірша В. Крищенка «Вдягла весна мережану сорочку» :

 

Вдягла весна мережану сорочку,

Умившись і звільнившись від турбот,

І підіймає волошкові очі

До віщих, до церковних позолот.

 

 

Великдень всіх нас на гостини просить,

Малює сонце полотно небес,

І крашанку, як усмішку, підносить,

Христос воскрес! Воістину воскрес!

 

Писанка :

 

Я, писанка барвиста,

До вас прийшла на свято,

Узори колористі

Творили всі малята.

 

І на боках у писанки (показує на свої вишиті рукави)

Змальовані всі пісеньки,

Що їх весна співала,

І діточок навчала.

 

 

Дівчинка-україночка:

 

І Велик День всміхнеться .

На світ весь – писанками,

Що ми старанно вчились

Розписувать від мами.

 

Разом намалювали

Ми «дерево-родину»,

А ще – «волове очко»

І неньку-Україну

 

Хлопчик-козачок 1

 

Яєчко – розмальоване, барвисте,

Ним тішиться і старець, і дитя,

Творіння рук святе і чисте,

Маленький символ нашого життя.

 

Хлопчик-козачок 2

 

Творіння Божої краси у мить натхнення,

Весна… Великдень…Боже Воскресіння…

І писанка – як серця одкровення,

Як боже й людське трепетне творення.

 

Виходить Верба, тримаючись за руку із Пасочкою (звучить веснянка «Вербовая дощечка, вербовая…»

 ВЕРБОВАЯ ДОЩЕЧКА

Дівчата беруться по двоє за руки таким чином: одна бере правою рукою себе ж за ліву руку вище ліктя, а свою ліву руку кладе на праву руку другої дівчини, що проти неї стоїть. Права ж рука другої дівчини так само кладеться на її ліву руку вище ліктя, а ліва рука кладеться на праву руку першої дівчини. Такими парами дівчата стають в ряд, одна біля одної. З їх рук виходить неначе дошка. По тій дошці ходить маленька дівчина «Настечка». Передня пара, коли вже по їхніх руках перейшла дівчинка, перебігає й стає на самий перед, далі перебігає друга, третя пара, знов підставляючи руки. А тим часом співають (помірно):

 

Та вербова дощечка, дощечка,

Та ходила по ній Настечка, Настечка.

Та цебром воду носила, носила,

Дібровоньку гасила, гасила.

Кілька у цебрі водиці, водиці,

Тільки дівкам правди ці, правди ці;

Кілька у цебрі дірочок, дірочок,

Тільки дівкам болячок, болячок.

 

А вербова дощечка, дощечка,

Та ходила по ній Настечка, Настечка.

Решетом воду носила, носила,

Дібровоньку гасила, гасила.

Кілька в решеті водиці, водиці,

Тільки парубкам правди ці, правди ці.

Кільки в решеті дірочок, дірочок,

Тільки парубкам болячок, болячок.

 

Верба

 

Я - вербиця золота,

Здавна в честі у народу ,

На Великдень розцвітає

Моя ясна врода.

 

Й б’ють по спинах у неділю

Гіллячком вербовим.

І бажають всім здоров’я,

Із сміхом й добрим словом.

 

Кажуть, що верба б’є, не заб’є,

А за тиждень ждуть Великдень,

Будемо їсти Паску, ковбаску,

І мати усі Божу ласку.

 

Пасочка

 

Здавна хліб святий при святі

На почеснім місці в хаті.

Сонцем сяє на столі

На Різдво, і при Великодні.

 

На Різдво – калач різдвяний,

Що ввібрав тепло рук мами,

На Великдень – хлібчик-Паска,

З нами завжди – Божа ласка .

 

 

Звучить пісенька «Великдень..» слова Ярослави Дмитрів , музика Лесі Горової

 

«Великдень»

Весна, верба, вінок, тепло, Великдень.

Великий день, Великий день, Великий.

Все прокидається зі сну, все воскресає,

І Україну нам Господь благословляє.

 

Приспів:

Як віримо у Бога, так віримо в Великдень,

Прийде до нас надія, у день той, що Великий.

Воскресне гай і поле, воскресне мій народ,

І прийде знов на землю із неба наш Господь!

 

Весна, верба, вінок, тепло, веснянка,

Солодка пасочка і писанка-крашанка.

Радіє пташечка, співаючи, нівроку,

Душа радіє й пританцьовує щороку.

 

Приспів

 

Хлопчики та дівчата в українських костюмах, разом з ними на сцені співають представники етнічних меншин, одягнуті у національні костюми (хлопчики та дівчатка : росіяни, білоруси, поляки, євреї, німці …)

 

Хлопчик-росіянин: (вказуючи на своїх друзів-слов’ян)

 

Нас дев’ять слов’янських братів,

З одного вийшли джерела,

І разом – сотні ми років,

І в нас одна мати-земля.

 

Дівчинка:

 

Усі ми - діти України,

І в час святковий, в час чудес

Просімо Бога у молитвах,

Щоб Дух єднання в нас воскрес.

 

Хлопчик-білорус: (тримає дівчинку за руку)

 

Весна ступила на поріг і проситься в наш дім,

Великий день, великий час любов дарує всім.

Святая паска на столі, ми славимо Христа,

Один в нас Бог, одна в нас доля, одна на всіх земля

 

Дівчинка:

 

Нехай це свято принесе нам щастя,

Добро і злагоду у кожен дім,

Нехай усе нам в цьому світі вдасться,

Створити Радість й Щастя й жити в нім.

 

Хлопчик-німець: (тримає дівчинку за руку)

 

Ми славимо Христа і чудо Воскресіння,

І великодні славим калачі,

І чемним діточкам священний кролик

Приносить яйка й подарунки уночі.

 

Заходить у господу тихо-тихо,

Усе він знає і усе він чув,

Із книги він чарівної читає,

Хто вчитись не хотів, хто – чемним був.

 

Дівчинка:

 

Хай сонечко з неба в день свята,

Несе лише радість додому,

Хай щастя цвіте в вашій хаті,

І щедрою буде хай доля.

 

Хлопчик-єврей: ( тримає дівчинку за руку):

 

Христос – пророк із нашого народу,

Він на землі за нас гріхи всі відкупив,

І Мати йде його від роду і до роду,

Щоб захистити тих, кого ще Син не захистив.

 

Дівчинка:

 

Ми хліб святий їмо у спільній хаті,

Що зветься Україна й є нам мати,

Шануймось і любімося усі,

Бо ми – брати на вкраїнській землі.

 

Україна – мати: ( обнімає діточок за плечі ):

 

Весна гаптує золоті узори

На крутобоких стегнах писанок.

В молитві піднімаєм взори

До куполів й вкраїнських гаївок.

 

Верби розквітлої благословення

Нам великоднім дзвоном із небес

Принесли ангели на крилах зрання:

Христос воскрес! Христос воскрес!

 

Радіють люди, бо тепла діждали.

Земля зерном вагітна, аж бринить.

Грозою першою ліси очиці вмили,

Бджола у борті дружно стугонить.

 

Веселі діти і щаслива мати,

І за столом святковим вся родина.

Нехай так буде нині й довіку:

Христос воскрес! Воскресне Україна!

 

Усі учасники свята, узявшись за руки, виконують пісню «Великодня величальна» слова та музика Лесі Горової

«Великодня величальна»

 

Сьогодні всі дороги серця в Божий храм ведуть,

Сьогодні день, коли, напевно, люди чуда ждуть.

Десятки сотень літ назад один єдиний раз

Здійснилось те, що назавжди всіх об'єднало нас.

 

Приспів         У день, коли Христос воскрес,

                        Давайте будемо любить

                         Усіх, кого Господь створив,

                         Щоби у цьому світі жить.

                         У день, коли Христос воскрес,

                         Весни квітучая пора,

                         Здіймаєм руки до небес

                          І просимо добра.

 

Свячена паска на столі у кожного із нас,

Свята молитва у душі, мов сповідь кожен раз,

І радість, радість на очах від того, що ми є,

А Бог колись заради нас віддав життя своє.

 

Приспів

 

Весна ступила на поріг і проситься в твій дім,

Великий день, великий час любов дарує всім.

Нехай воскреснуть у душі найкращі почуття,

Нехай нас Бог благословить на все, на все життя.

 

Приспів

 

Мати-Україна:

 

Христос воскрес! Воскресне Україна! Бажаємо Вам усім Щастя, Добра і Миру! Усім нашим гостям даруємо великодні писанки. Бережіть ці чарівні писанки, що розмалювали наші діточки. Бо поки жива українська писанка, казали давні українці, доти жива Україна.

Діточки роздають писанки батькам та гостям свята. Усі решту учасники свята весело плескають у долоні і разом кажуть:

 

Христос воскрес ! Воскресла Україна !

 

КІНЕЦЬ

 

Стаття опублікована: Квасниця І. Ю. Полікультурне виховання у системі початкової освіти, як складова національного виховання майбутнього громадянина держави Україна. Науково-методичний ж-л «Початкова школа», № 4, 2009, С. 43–47.

.

 

 

Коментарі

Редактирование коментария


Залишити коментарНадрукуйте цифри з картинки:

ВИЯВИЛИ ПОМИЛКУ? Виділіть слово і натисніть CTRL+ENTER